Privātuma Politika

Personas datu apstrāde – videonovērošana

Tirdzniecības centrā “ŠOKOLĀDE”

Tirdzniecības centra “ŠOKOLĀDE” teritorijā Strēlnieku ielā 2,Siguldā, Siguldas nov.

Respektējot jūsu privātumu, par videonovērošanu, Jūs tiekat informēti ar attiecīgām brīdinājuma zīmēm.

Pārzinis:  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Loras Nami“, vienotais reģistrācijas Nr.40103275823, juridiskā adrese: Brīvības gatve 402C, Rīga, LV-2163, tālr.+371 67819080, e-pasts info@lorasnami.lv

Datu aizsardzības speciālists: pārzinis ir noslēdzis pakalpojumu līgumu ar Datu aizsardzības speciālistu ar kuru konsultējas par datu aizsardzības tiesību aktu nosacījumu pareizu ievērošanu attiecībā uz videonovērošanu.

Piemērojamie tiesību akti:datu subjekta personas datu apstrāde notiek atbilstoši pastāvošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem un pārziņa izvirzītiem priekšnosacījumiem.

Datu subjekts: identificēta vai identificējama fiziska persona.               

Personas datiir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (“datu subjekts”). Iidentificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru.

Apstrādes nolūki: īpašuma aizsardzībai, noziedzīgu nodarījumu novēršanai, atklāšanai unincidentu izvērtēšanai Tirdzniecības centrā “ŠOKOLĀDE” un Tirdzniecības centra “ŠOKOLĀDE” teritorijā Strēlnieku ielā 2,Siguldā, Siguldas nov.

Personas datu veidi:pārzinis no Tirdzniecības centra “ŠOKOLĀDE” un Tirdzniecības centra “ŠOKOLĀDE” teritorijas (Strēlnieku ielā 2,Siguldā, Siguldas nov.) videoierakstiem ievāc šādus personas datus: datu subjekta atrašanās laiks videonovērošanas zonā, datu subjekta attēls, datu subjekta rīcībā esošas lietas, datu subjekta darbība un uzvedība.

Datu glabāšans ilgums:   videonovērošanas dati tiek glabāti līdz 10 dienām. Pēc šī termiņa beigām pārzinis nodrošina pilnīgu personas datu automātisku dzēšanu. Ja tiek konstatēts īpašuma aizskārums vai incidents uz attiecīgo situāciju attiecināmie videonovērošanas ieraksti tiek glabāti, tik ilgi, kamēr tie būs nepieciešami lietu ierosināšanai un izskatīšanai.

Personas datu nodošana

Personas dati netiek nodoti trešām personām, izņemot Pārzinis var izpaust personas datus gadījumos, kad to nosaka tiesību akti, tai skaitā, bet ne tikai:

  1. tiesību aizsardzības iestādēm pēc to pieprasījuma;
  2. tiesību aizsardzības iestādēm, lai pārzinis aizstāvētu savas tiesiskās intereses;
  3. apdrošināšanas sabiedrībai, iestājoties īpašuma apdrošināšanas gadījumam;
  4. juristam un/vai zvērinātam advokātam, kas sniedz pārzinim juridisko palīdzību, pārziņa tiesisko interešu aizstāvības gadījumos.

Incidenta gadījumā vai ievērojot citu pamatotu nepieciešamību, pēc pārziņa lūgumu un ievērojot pārziņa norādījumus, personas datiem ir ļauta piekļuve pakalpojuma sniedzējam, kas nodrošina videoieraksta apkalpošanu.

Datu drošība

Peronas dati tiks glabāti uz drošiem serveriem pielietojot visus saprātīgus tehnoloģiskus un organizatoriskus pasākumus, finansiālos un tehniskos resursus,kas ir pieejami, lai nodrošinātos pret neatļautu piekļuvi. Kad vien iespējams, jebkuri identificējami personas dati tiks minimizēti.

Piekļuve saviem personas datiem

Katram datu subjektam ir tiesības pieprasīt par sevi videonovērošanas informāciju, kas ir pārziņa rīcībā. Lai izpildītu šādu pieprasījumu, pārzinis lūgs datu subjektam sniegt informāciju, kas nepieciešama datu subjekta un pieprasīto personas datu identificēšanai.

Personas datu labošana

Videoierakstā  personas datu labošana nevar notikt, jo videoierakstsir specifisks personas datu ieguves un fiksēšanas veids.

Iebildumi pret datu izmantošanu

Datu subjekts var pieprasīt, lai, tiesību aktos noteiktos gadījumos, parzinis ierobežo veidus, kādos pārzinis izmanto personas datus, vai iebilst atsevišķiem apstrādes veidiem, bet ņemot vērā, ka videoieraksts  ir specifisks personas datu ieguves un fiksēšanas veids, šādas datu subjektu iebildes pārzinis nevarēs  izpildīt, kā vien  personas dati pēc iespējas tiks minimizēti.

Tiesības uz dzēšanu (tiesības “tikt aizmirstam”)

Noteiktos gadījumos, datu subjektam ir tiesības prasīt arī savu personas datu dzēšanu, bet ņemot vērā, ka videoieraksts  ir specifisks personas datu ieguves un fiksēšanas veids, šādas datu subjektu iebildes pārzinis nevarēs  izpildīt, kā vien  personas dati pēc iespējas tiks minimizēti. Lai izpildītu šādu pieprasījumu, pārzinis lūgs datu subjektam sniegt informāciju, kas nepieciešama datu subjekta un pieprasīto personas datu identificēšanai.Šadas tiesības datu subjektam neattiecas uz gadījumiem, kad tiesību akti uzliek pārzinim par pienākumu saglabāt konkrētos personas datus, kā arī, kad tie nepieciešami, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu pārziņa likumīgas prasības.

Pieprasījumu vai iebildumu iesniegšana

Ja datu saubjektam ir jautājumi par data subjekta personas datu apstādi, vai datu subjekts vēlas izteikt                                                                  pieprasījumu, vai celt iebildumus par datu apstrādi, datu subjekts jauājumu, pieprasījumu vai iebildumu  var nosūtīti pārzinim uz pārziņa adresi vai pārziņa e-pasta adresi.

Iesniegumu, pieprasījumu vai iebildumu izskatīšana

Pārzinis jautājmu, pieprasījumu, iebildumuizskatīs bez nepamatotas kavēšanās, bet jebkurā gadījumā mēneša laikā informēsim par darbībām, kas pēc jautājuma, pieprasījuma vai iebildumaveiktas.

Tiesības iesniegt sūdzības

Ja jdatu subjektu neapmierinās pārziņa atbilde vai datu subjekts uzskatīs, ka pārzinis veic personas datu apstrādi pretēji tiesību aktu prasībām, datu subjekts var iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai. Sīkāku informāciju var atrast mājas lapā www.dvi.gov.lv.

Izmiaņas privātuma politikā

Pārzinim ir tiesības veikt papildinājumus videonovērošanas privātuma politikā.

 

PRIVĀTUMA POLITIKA
Personas datu apstrāde – videonovērošana

Ēkā „Jāņa tirgus”

Ēkas „Jāņa tirgus” teritorijā Krišjāņa Valdemāra ielā 2,Siguldā, Siguldas nov. Respektējot jūsu privātumu, par videonovērošanu, Jūs tiekat informēti ar attiecīgām brīdinājuma zīmēm.

Pārzinis: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Loras Nami“, vienotais reģistrācijas Nr.40103275823, juridiskā adrese: Brīvības gatve 402C, Rīga, LV-2163, tālr.+371 67819080, e-pasts info@lorasnami.lv

Datu aizsardzības speciālists: pārzinis ir noslēdzis pakalpojumu līgumu ar Datu aizsardzības speciālistu ar kuru konsultējas par datu aizsardzības tiesību aktu nosacījumu pareizu ievērošanu attiecībā uz videonovērošanu.

Piemērojamie tiesību akti: datu subjekta personas datu apstrāde notiek atbilstoši pastāvošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem un pārziņa izvirzītiem priekšnosacījumiem.

Datu subjekts: identificēta vai identificējama fiziska persona. Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (“datu subjekts”). identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru.

Apstrādes nolūki: īpašuma aizsardzībai, noziedzīgu nodarījumu novēršanai, atklāšanai un incidentu izvērtēšanai ēkā „Jāņa tirgus” un ēkas „Jāņa tirgus” teritorijā Krišjāņa Valdemāra ielā 2, Siguldā, Siguldas nov.

Personas datu veidi: pārzinis no ēkas „Jāņa tirgus” un ēkas „Jāņa tirgus” teritorijas (Krišjāņa Valdemāra ielā 2,Siguldā, Siguldas nov.) videoierakstiem ievāc šādus personas datus: datu subjekta atrašanās laiks videonovērošanas zonā, datu subjekta attēls, datu subjekta rīcībā esošas lietas, datu subjekta darbība un uzvedība.

Datu glabāšanas ilgums: videonovērošanas dati tiek glabāti līdz 10 dienām. Pēc šī termiņa beigām pārzinis nodrošina pilnīgu personas datu automātisku dzēšanu. Ja tiek konstatēts īpašuma aizskārums vai incidents uz attiecīgo situāciju attiecināmie videonovērošanas ieraksti tiek glabāti, tik ilgi, kamēr tie būs nepieciešami lietu ierosināšanai un izskatīšanai.

Personas datu nodošana
Personas dati netiek nodoti trešām personām, izņemot Pārzinis var izpaust personas datus gadījumos, kad to nosaka tiesību akti, tai skaitā, bet ne tikai:
1. tiesību aizsardzības iestādēm pēc to pieprasījuma;
2. tiesību aizsardzības iestādēm, lai pārzinis aizstāvētu savas tiesiskās intereses;
3. apdrošināšanas sabiedrībai, iestājoties īpašuma apdrošināšanas gadījumam;
4. juristam un/vai zvērinātam advokātam, kas sniedz pārzinim juridisko palīdzību, pārziņa tiesisko interešu aizstāvības gadījumos. Incidenta gadījumā vai ievērojot citu pamatotu nepieciešamību, pēc pārziņa lūgumu un ievērojot pārziņa norādījumus, personas datiem ir ļauta piekļuve pakalpojuma sniedzējam, kas nodrošina videoieraksta apkalpošanu.

Datu drošība
Personas dati tiks glabāti uz drošiem serveriem pielietojot visus saprātīgus tehnoloģiskus un organizatoriskus pasākumus, finansiālos un tehniskos resursus, kas ir pieejami, lai nodrošinātos pret neatļautu piekļuvi. Kad vien iespējams, jebkuri identificējami personas dati tiks minimizēti.

Piekļuve saviem personas datiem
Katram datu subjektam ir tiesības pieprasīt par sevi videonovērošanas informāciju, kas ir pārziņa rīcībā. Lai izpildītu šādu pieprasījumu, pārzinis lūgs datu subjektam sniegt informāciju, kas nepieciešama datu subjekta un pieprasīto personas datu identificēšanai.

Personas datu labošana
Videoierakstā personas datu labošana nevar notikt, jo videoieraksts ir specifisks personas datu ieguves un fiksēšanas veids.

Iebildumi pret datu izmantošanu
Datu subjekts var pieprasīt, lai, tiesību aktos noteiktos gadījumos, pārzinis ierobežo veidus, kādos pārzinis izmanto personas datus, vai iebilst atsevišķiem apstrādes veidiem, bet ņemot vērā, ka videoieraksts ir specifisks personas datu ieguves un fiksēšanas veids, šādas datu subjektu iebildes pārzinis nevarēs izpildīt, kā vien personas dati pēc iespējas tiks minimizēti.

Tiesības uz dzēšanu (tiesības “tikt aizmirstam”)
Noteiktos gadījumos, datu subjektam ir tiesības prasīt arī savu personas datu dzēšanu, bet ņemot vērā, ka videoieraksts ir specifisks personas datu ieguves un fiksēšanas veids, šādas datu subjektu iebildes pārzinis nevarēs izpildīt, kā vien personas dati pēc iespējas tiks minimizēti. Lai izpildītu šādu pieprasījumu, pārzinis lūgs datu subjektam sniegt informāciju, kas nepieciešama datu subjekta un pieprasīto personas datu identificēšanai. Šādas tiesības datu subjektam neattiecas uz gadījumiem, kad tiesību akti uzliek pārzinim par pienākumu saglabāt konkrētos personas datus, kā arī, kad tie nepieciešami, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu pārziņa likumīgas prasības.

Pieprasījumu vai iebildumu iesniegšana
Ja datu subjektam ir jautājumi par datu subjekta personas datu apstādi, vai datu subjekts vēlas izteikt pieprasījumu, vai celt iebildumus par datu apstrādi, datu subjekts jautājumu, pieprasījumu vai iebildumu var nosūtīti pārzinim uz pārziņa adresi vai pārziņa e-pasta adresi.

Iesniegumu, pieprasījumu vai iebildumu izskatīšana
Pārzinis jautājumu, pieprasījumu, iebildumu izskatīs bez nepamatotas kavēšanās, bet jebkurā gadījumā mēneša laikā informēsim par darbībām, kas pēc jautājuma, pieprasījuma vai iebilduma veiktas.

Tiesības iesniegt sūdzības
Ja datu subjektu neapmierinās pārziņa atbilde vai datu subjekts uzskatīs, ka pārzinis veic personas datu apstrādi pretēji tiesību aktu prasībām, datu subjekts var iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai. Sīkāku informāciju var atrast mājas lapā www.dvi.gov.lv.

Izmaiņas privātuma politikā
Pārzinim ir tiesības veikt papildinājumus videonovērošanas privātuma politikā.