Loterijas Noteikumi

LOTERIJAS NOTEIKUMI
„Šokolotto 2024”
norises laiks 10.02.2024. – 09.03.2024.
Loterijas atļaujas Nr. 7999

1. Loterijas organizētāja nosaukums
SIA „LORAS NAMI”
Vienotais reģistrācijas numurs 40103275823
Juridiskā adrese: Brīvības gatve 402C, Rīga, LV – 1024

2. Loterijas norises teritorija – Tirdzniecības centrs „Šokolāde”, Strēlnieku iela 2, Sigulda

3. Loterijas norises:
3.1. sākuma datums – 2024. gada 10. februāris;
3.2. beigu datums – 2024. gada 9.marts.

4. Laimestu fonds:
4.1. EUR 50.00 (piecdesmit eiro) vērtībā, 30 gabali,
4.2. EUR 5.00 (pieci eiro) vērtībā, 100 gabali,
4.3. 1 000 smalkmaizīšu laimesti, par EUR 0.70 (nulle eiro, 70 centi) gabalā.;
4.4. Kopējais laimestu skaits: 1 130 laimesti, par kopējo vērtību EUR 2700.00 (divi tūkstoši septiņi simti eiro).

5. Preču vai pakalpojumu daudzums, kuru piedāvā preču vai pakalpojumu loterijas ietvaros
Loterijā tiks izspēlētas 10 000 kartītes, no kurām 1130 ir laimestu kartītes.

6. Loterijas norises kārtība un piedalīšanās nosacījumi
6.1. Lai piedalītos loterijā laika periodā no 2024. gada 10. februāra līdz 2024. gada 9. martam loterijas dalībniekam jāiepērkas jebkurā Tirdzniecības centra „Šokolāde” (Strēlnieku iela 2, Sigulda) veikalā, izņemot pārtikas veikalā „Rimi” (SIA „Plesko Real Estate”), vismaz EUR 7.00 vērtībā.
6.2. Loterijai nav derīgs čeks, par alkoholisko dzērienu (tai skaitā alus), tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektroniskās smēķēšanas ierīces un elektronisko smēķēšanas ierīču uzpildes tvertņu, zāļu un enerģijas dzērieni iegādi.

7. Ar piedalīšanos loterijā saistītie loterijas dalībnieka izdevumi – EUR 7.00.

8. Datums, līdz kuram iesniedzams čeks, kas apliecina dalību preču vai pakalpojumu loterijā – 2024. gada 9. marts.

9. Loterijā laimējušo personu noteikšanas kārtība, vieta un datums
9.1. Loterija notiek laika periodā no 2024. gada 10. februāra līdz 2024.gada 9.martam, bet ne ilgāk kā lozes ir urnā.
9.2. Loterija laika periodā no 2024. gada 10.februāra līdz 2024.gada 9.martam notiek Tirdzniecības centra „Šokolāde” 2.stāva veiklā „Gate One” (Strēlnieku iela 2, Sigulda), tirdzniecības centra darba laikā.

10. Loterijā laimējušo personu izsludināšanas kārtība, vieta un datums
Loterija norises periodā 10.02.2024. – 09.03.2024. Tirdzniecības centra „Šokolāde” 2.stāva veiklā „Gate One” (Strēlnieku iela 2, Sigulda).

11. Kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz laimestu un kādā to izsniedz, kā arī tā saņemšanas papildus izmaksas, termiņš, līdz kuram loterijas dalībnieki var pieteikties uz laimestu un to saņemt
11.1. Loterijas norises periodā, no 2024. gada 10. februāra līdz 2024. gada 9. martam, pēc pirkuma, par vismaz EUR 7.00:
11.1.1. Tirdzniecības centra „Šokolāde” 2.stāva veiklā „Gate One” loterijas dalībnieks pie kases uzrāda pirkuma čeku;
11.1.2. veikla „Gate One” pārdevēja ir tiesīga pieprasīt personu apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte), ja tai rodas šaubas, ka persona, kas vēlas piedalīties loterijā, ir jaunāka par 18. gadiem;
11.1.3. kad veikla „Gate One” pārdevēja ir guvusi pārliecību (vizuāli vai ar personas apliecību), ka persona, kas vēlas piedalīties loterijā, ir vecāka par 18. gadiem, tad persona kļūst par loterijas dalībnieku un tiek aicināta no loterijas urnas izvilkt loterijas kartīti;
11.1.4. ja loterijas kartītē ir naudas laimests, loterijas dalībnieks, laimējušu loterijas kartīti, nodod Tirdzniecības centra „Šokolāde” 2.stāva veiklā „Gate One” pārdevējai, pretī saņemot loterijas kartītē norādīto laimestu, pēc apliecinājuma aizpildīšanas (šo noteikumu 11.4.punkts);

11.1.5. ja loterijas kartītē ir SIA „GUSTAVbeķereja” smalkmaizīšu laimests to var saņemt Tirdzniecības centra „Šokolāde” GUSTAVbeķereja tirdzniecības vietā (ēkas 1.stāvs pie centrālās ieejas), veicot izvēli no smalkmaizīšu klāsta, kas ir uz vietas: Gardums; Kafijas maizīte; Kanēļa; Kļavu sīrupa ar pekanriekstiem; Karameļu; Magoņu šokolādes pomādē; Rozīņu; Marakuja ievārījuma; biezpiena pīrādziņš, Kāpostu pīrādziņš; Speķa pīrādziņš; Olu pīrādziņš; Siera maizīte; Ķimeņu kliņģerītis; Bormaizīte (ar salami, ar žāvētu gaļu vai kaltētiem tomāti.
11.2. Personai, kas piedalās loterijā uz pirkuma čeka tiek uzspiests spiedogs – „ŠokoLotto”;
11.3. Persona, kas piedalās loterijā otrreiz piedalīties loterijā ar čeku, kam uzspiests spiedogs „ŠokoLotto ” nedrīkst;
11.4. Ievērojot Preču un pakalpojumu loterijas likuma 7.panta nosacījumus, pie naudas laimesta izsniegšanas laimējušai personai ir pienākums uzrādīt personu apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte) un aizpildīt apliecinājumu, par naudas laimesta saņemšanu, kurā norāda savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, parakstās un ieraksta laimesta saņemšanas datumu.

12. Pretenzijas izteikšanas kārtība
12.1. Ja loterijas dalībniekam ir pretenzija par loterijas norisi, loterijas dalībnieks pretenziju rakstiskā formā līdz 2024. gada 22.martam var iesniegt loterijas organizatoram SIA „LORAS NAMI”:
12.1.1. pa pastu, rakstot uz adresi Brīvības gatve 402 C, Rīga, LV 1024;
12.1.2. parakstot ar drošu elektronisko parakstu un iesniedzot e-pastā: info@lorasnami.lv.
12.2. Pretenzija tiek izskatīta 10 (desmit) darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas. Atbilde uz pretenziju tiek nosūtīta pretenzijas izvirzītājam:
12.2.1. ierakstītā vēstulē uz pretenzijā norādīto pasta adresi, ja pretenzija saņemta pa pastu;
12.2.2. parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīta uz pretenzijā norādīto e-pastu atbildes saņemšanai, ja pretenzija saņemta e-pastā.

13. Personas, kuras nedrīkst piedalīties loterijā
13.1. Loterijā nedrīkst piedalīties personas, kas ir:
13.1.1. loterijas organizatora darbinieki, valdes locekļi un sabiedrības daļu īpašnieks (i);
13.1.2. Tirdzniecības centra „Šokolāde”, veikalu darbinieki, veikalu valdes locekļi un veikalu sabiedrības daļu īpašnieks (i);
13.1.3. jaunākas par 18 gadiem.

14. Īpašie noteikumi
14.1. Loterijas kartītes noformējums:
14.1.1. nelaimējušai kartītei teksts: Lai veicas citu reizi;
14.1.2. laimējušai kartītei teksts:
1) EUR (norādīta naudas summa)
vai
2) T/C „Šokolāde”
SIA „GUSTAVbeķereja” smalkmaizīte
14.2. Čeks, kas izsniegts par Tirdzniecības centra „Šokolāde” dāvanu kartes iegādi, dalībai loterijā nav derīgs.
14.3. Veicot norēķinu par pirkumu ar Tirdzniecības centra „Šokolāde” dāvanu karti, izsniegtie čeki ir derīgi dalībai loterijā.
14.4. Viena persona loterijā var piedalīties vairākas reizes, izdarot atkārtotu pirkumu.
14.5. Loterijas organizētājs apņemas ievērot laimējušās personas datu neaizskaramību un apliecina, ka datu subjekta personas datu apstrāde notiek atbilstoši pastāvošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem.

Darba laiki

  • 1. stāvs

    10:00-21:00

  • 2. stāvs

    10:00-20:00

  • Rimi

    8:00-23:00

Kontakti

Privātuma politika